Algemene voorwaarden

De Vivera mantelzorgpas is een product van de gemeente Zwijndrecht. Lees hier de algemene voorwaarden die zijn ontleent aan het gebruik van de Vivera mantelzorgpas.

Artikel 1 Definitieomschrijvingen

 1. VMP: Vivera mantelzorgpas.
 2. Pashouder: De natuurlijk persoon die de VMP in bezit heeft en al dan niet gebruikt.
 3. Gemeente: De publieksrechtelijke rechtspersoon gemeente Zwijndrecht.
 4. Aanbieder: partij aangesloten bij de VMP waarbij de VMP kan worden gebruikt.
 5. BRP: Basisregistratie personen.

 
Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige zaken/activiteiten in de ruimste zin des woords van (het project van) de VMP.
 2. Genoemde aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie op de website pasvanZwijndrecht.nl en de daaraan gelieerde websites en de andere communicatiemiddelen van (het project van) de VMP zijn geheel vrijblijvend en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie zijn slechts indicatief. Vragen en/of geschillen met betrekking tot de aangeboden diensten dienen opgenomen te worden met de desbetreffende aanbieder. De Gemeente Zwijndrecht distantieert zich van de prijsstelling door de aanbieders.


Artikel 3 Rechten en plichten van de pashouder

 1. De pashouder gebruikt de VMP alleen persoonlijk. Zo is uitlenen dus niet toegestaan.
 2. Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Zwijndrecht kunnen de VMP aanvragen. Op basis van steekproef kan er een controle op de mantelzorg activiteiten worden uitgevoerd.
 3. Tegoed op de VMP is niet inwisselbaar tegen (contant) geld en kan uitsluitend worden verzilverd bij de aanbieders op de website. Pashouders met een tegoed kunnen enkel en alleen deze tegoeden verzilveren in overeenstemming met het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht waarvoor dat tegoed is toegekend. Met de VMP kunnen pashouders alleen acties verzilveren conform hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald en uitsluitend bij de aanbieder op de door hem omschreven wijze. De gemeente en aanbieder hebben te allen tijde het recht zowel in het algemeen als per individuele transactie een (verzoek om) verzilvering te weigeren, dan wel ongedaan te maken.
 4. Indien mutaties van het tegoed op de VMP onjuist zijn verwerkt, kan dit alleen worden hersteld indien de pashouder de communicatie omtrent de betreffende diensten waarop de foutieve mutaties betrekking hebben, aan de gemeente overlegt.
 5. Bij verlies of diefstal van de VMP dient de pashouder dit direct te melden via de aangegeven wijze op de website van de Vivera mantelzorgpas.
 6. Bij gevallen als bedoeld in het vorige lid kunnen pashouders via de in het vorige lid gegeven website een nieuwe VMP aanvragen.
 7. Een verhuizing van een pashouder dient te worden gemeld via een adreswijziging op de persoonlijke inlogpagina van de pashouder op mantelzorgzwijndrecht.nl.
 8. Alle door pashouder op te geven gegevens dient hij naar waarheid in te vullen en pashouder zorgt ervoor dat deze gegevens volledig zijn. Zoals genoemd in lid 2 kan een steekproef worden uitgevoerd.


 Artikel 4 Bevoegdheden gemeente

 1. De gemeente is te alle tijden onder opgaaf van reden bevoegd de VMP bij de pashouder in te trekken indien de voorwaarden in het registratieformulier van de mantelzorgpas niet worden ontmoet. Eventueel aanwezig tegoed op de VMP komt dan te vervallen waarbij de pashouder (althans de persoon waarbij de VMP is ingetrokken en andere personen) geen recht heeft op restitutie daarvan in welke vorm dan ook en eveneens geen recht heeft op schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.
 2. De gemeente is bevoegd een VMP niet te verstrekken aan een aanvrager van de VMP. Een aanvrager van de VMP dan wel een persoon die zich voor de VMP wil registreren dient te voldoen aan de voorwaarden conform beschrijving in het registratieformulier. Bij twijfel kan er overlegd worden met het Vivera wijkteam (078 – 770 87 87 / vivera@zwijndrecht.nl).
 3. Indien de gemeente meent dat er foutieve mutaties van het tegoed van de VMP zijn verwerkt, kan zij deze herstellen.
 4. De gemeente is bevoegd (het project van) de VMP te stoppen. Indien de gemeente hiertoe over gaat zal zij dit minimaal één maand van te voren aan de pashouder aangeven, dan wel tot publicatie hiervan overgaan op de website pasvanZwijndrecht.nl.
 5. De gemeente vergoedt over het tegoed op de VMP geen rente.
 6. De gemeente en (rechts)personen handelende namens de gemeente kunnen niet een juiste werking van de VMP en alle daaraan gekoppelde programma’s, websites etc. garanderen.
 7. De gemeente mag (elektronische) berichten versturen aan de pashouder.

 
Artikel 5 Uitsluiting aansprakelijkheid/rechten en intellectueel eigendom

 1. In een geval dat een situatie zoals omschreven in artikel 4 lid 2 zich voordoet, heeft de aanvrager van de VMP geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 2. De gemeente behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving aangaande (het project van) de VMP.
 3. De gemeente en (rechts)personen handelende namens de gemeente in de opdracht ter uitvoering van (het project van) de VMP kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met (het project van) de VMP geleverde diensten en/of producten.
 4. Voor zover de gemeente bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveranties van derde(n), kan de gemeente op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met de gemeente of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de gemeente.
 5. De pashouder kan op geen enkele manier rechten, in de ruimste zin des woords, ontlenen aan (het project van) de VMP. Pashouder accepteert nadrukkelijk dat gebruikmaking van de VMP geen (persoonlijk) recht betreft en dat de VMP door de gemeente kan worden ingetrokken en/of het project van de VMP kan worden beëindigd, zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat en zonder dat de pashouder (althans de persoon bij wie de VMP is ingetrokken en andere personen) recht heeft op enige schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.


Artikel 6 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van pashouder worden opgeslagen in database(s) die conform de wet- en regelgeving word(t)(en) beheerd door en/of namens de gemeente. Deze database(s) zijn gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens en de gemeente, dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) gaan vertrouwelijk met deze informatie om. U kunt meer informatie hierover lezen op www.cbpweb.nl en op www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj. Deze persoonsgegevens worden bewaard om activiteiten uit te voeren voor de VMP, voor (markt)onderzoek, voor opsporen van fraude met de VMP en voor het benaderen van de pashouder over aanbiedingen en/of mededelingen aangaande de VMP. Wanneer er bij de registratie gekozen is voor het delen van de persoonsgegevens met MEE Drechtsteden worden de persoonsgegevens ook gedeeld met deze partij voor de doeleinden conform registratie formulier.


Artikel 7 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Een geschil bij de daartoe bevoegde rechter kan alleen aanhangig worden gemaakt indien de pashouder per e-mail op vivera@zwijndrecht.nl met reden omkleed zijn geschil aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt en de gemeente dit geschil naar het oordeel van pashouder niet binnen 30 dagen afdoende heeft opgelost.
 3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.