Schrijf u in als mantelzorger

Persoonsgegevens mantelzorger
Voor wie zorgt u?

 • partner
 • kind
 • ouder
 • broer/zus
 • vriend(in)/buur
 • anders, namelijk..

Waar verstrekt u de zorg?

 • in een thuissituatie
 • in een instelling, namelijk..

Sinds wanneer geeft u de mantelzorg? (maand en jaar)


Hoeveel uur per week verleent u mantelzorg? ( denk hierbij aan praktische taken maar ook het vele ”werk”’ in uw hoofd wat u verzet. Zie hiervoor ook de toelichting)


Kunt u kort aangeven wat u wekelijks doet voor de mantelzorgontvanger? (Het kan meer inzicht geven wanneer u nagaat wat u dagelijks doet voor de mantelzorgontvanger)

 • woont samen
 • persoonlijke verzorging
 • boodschappen en/ of huishoudelijke ondersteuning
 • gezelschap
 • anders, namelijk..

Bevestiging aanvraag mantelzorgpas

 • * De mantelzorgpas 2017 is bestemd voor:
  • iemand, een mantelzorger, die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verleent aan een familielid, vriend of iemand anders in de directe omgeving; het gaat daarbij om het geven van zorg, begeleiding, toezicht en/of (zware) emotionele belasting.
  • het gaat daarbij om onbetaalde zorg en om niet gebruikelijke zorg (nb. de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze al leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden).
  • de mantelzorger mag buiten Zwijndrecht wonen; degene die zorg nodig heeft, moet een inwoner zijn van de gemeente Zwijndrecht.
  • in 2017 wordt er één pas per mantelzorger, per huishouden verstrekt.
 • Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Vivera wijkteams (078 – 770 87 87)
 • De gemeente toetst uw aanvraag aan de genoemde criteria. Het college van
 • Burgemeester en Wethouders is bevoegd steekproefsgewijs te controleren of de mantelzorgpas rechtmatig is verstrekt.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u per email de inloggegevens voor het gebruik van de mantelzorgpas. U ontvangt dan ook informatie hoe en bij wie u het tegoed op de mantelzorgpas kunt besteden. De mantelzorgpas wordt per brief toegezonden.
 • Vanaf 1 mei 2017 kunt u het tegoed besteden tot en met 1 juni 2018.
 • Gemeente Zwijndrecht distantieert zich van de prijsstelling door de aanbieders. Bij vragen kunt u direct contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.