Aanvraagformulier Vivera Mantelzorgpas

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de Vivera Mantelzorgpas. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u de Vivera mantelzorgpas binnen 10 werkdagen.

Voorwaarden Mantelzorgpas

 • De mantelzorger verleent tenminste acht uur per week en langer dan drie maanden zorg aan een familielid, vriend of iemand anders in de directe omgeving; het gaat daarbij om het geven van zorg, begeleiding, toezicht en/of (zware) emotionele belasting.
 • Het gaat daarbij om onbetaalde zorg en om niet gebruikelijke zorg (nb. de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden, omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden).
 • De mantelzorger mag buiten Zwijndrecht wonen; degene die zorg nodig heeft, moet een inwoner zijn van de gemeente Zwijndrecht.
 • Per huisadres wordt één Mantelzorgpas verstrekt, al wonen er meerdere mantelzorgers op één adres. Er kan één Mantelzorgpas per mantelzorger aangevraagd worden, ook al helpt die mantelzorger meerdere zorgontvangers. Dat geldt ook als 2 mantelzorgers op hetzelfde adres wonen en een ieder voor iemand anders mantelzorger is.
 • Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Gemeente Zwijndrecht per mail via mantelzorgpas@Zwijndrecht.nl of per telefoon via (078) 770 87 87 (kies optie 1).
 • De gemeente toetst uw aanvraag aan de genoemde criteria.
 • Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd steekproefsgewijs te controleren of de Mantelzorgpas rechtmatig is verstrekt.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u per brief de Mantelzorgpas binnen 10 werkdagen. U ontvangt dan ook informatie hoe en bij wie u het tegoed op de Mantelzorgpas kunt besteden.
 • Vanaf 1 januari 2022 kunt u het tegoed besteden tot en met 31 december 2022.
 • Gemeente Zwijndrecht distantieert zich van de prijsstelling door de aanbieders. Bij vragen kunt u direct contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.
 • De mantelzorger en degene die de zorg ontvangt worden ingeschreven bij MeePlus/Vivera Sociaal Wijkteam.